Subsidies: Investeren in de Achterhoek

Regio Achterhoek spant zich in om belangrijke subsidies te verwerven voor de Achterhoek. Dit vergt veel op het gebied van lobby, overleg en vooronderzoek. In subsidieland zijn maatschappelijke betrokkenheid en terugverdiencapaciteit heel belangrijk. Subsidieverstrekkers stellen als eis dat er voldoende draagvlak aanwezig is om uitvoering en continuering van gesubsidieerde projecten te waarborgen. Meestal komen alleen proceskosten in aanmerking voor subsidie. Investeringen moeten zichzelf terugverdienen. Bij grote subsidieprogramma’s wordt om cofinanciering gevraagd.

Het realiseren van de Uitvoeringsagenda2.0 kost veel geld. De Achterhoek gaat daarom “de boer op” om partners te overtuigen dat investeren in de Achterhoek nodig is en loont. Op onderdelen is dat al gelukt; zo heeft het ministerie van BZK voor 2016-2020 vijf miljoen euro beschikbaar gesteld. Ook is de Achterhoek van tot LEADER-regio. In dat kader zal in de Achterhoek ongeveer 11,2 mln euro worden geïnvesteerd. Hiervan komt 25% van de Europese Unie, 25% van de meewerkende lokale overheden en 50% van eigen middelen, particulieren, fondsen en vrijwilligersinzet. De Regio coördineert de inzet van deze middelen voor de Achterhoek.

Subsidiepartners
Lees meer over de subsidies die de Achterhoek ontvangt van haar partners:
Provincie: Gebiedsopgave en sectorale middelen
Rijkssubsidies
Europese subsidies

Meer informatie? Neem contact op met procesmanager Externe betrekkingen Joke Emaus, (0314) 32 12 14.@RegioAchterhoek

Regio Achterhoek op Youtube

Sluiten

Nieuwe samenwerking Achterhoek van start

De Achterhoek intensiveert de samenwerking tussen overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Doel is een krachtige regio die snel en besluitvaardig samenwerkt om de Achterhoek (economisch) sterk te houden. Dat gebeurt aan de hand van de Agenda2030. Die is in de maak. De voorlopige naam van de samenwerking is Achterhoek2030.