Raadsleden

Doorontwikkeling regionale samenwerking
Regio Achterhoek wil de regionale (bestuurlijke) samenwerking een flinke stap verder brengen. Doel is het verhogen van de kwaliteit van leven in de Achterhoek. Hoe wil zij dat bereiken? Door samen met Achterhoekse raadsleden, colleges en secretarissen te onderzoeken wat de wensen, verwachtingen, kansen en mogelijkheden zijn. Op basis daarvan is een advies: Samenwerkingskracht in de Achterhoek geschreven met scenario’s voor regionale samenwerking.

Op 30 november 2016 was de aftrap met een Achterhoekse Radenconferentie. Raadsleden van de samenwerkingsverbanden Drechtsteden en U10 deelden hun ervaringen met Achterhoekse raadsleden. Ook was een een presentatie over Parkstad Limburg.
Lees meer.
Op 22 februari was de tweede Radenconferentie, waarin raadsleden in een werkatelier aan de slag gingen.
Lees meer
Op 19 juni vindt de derde Radenconferentie plaats.
Aanmelden kan hier.

Uitgangspunt voor samenwerking
Basis voor samenwerken in de Achterhoek is de Uitvoeringsagenda2.0 die begin 2016 is vastgesteld. De focus van de agenda is ‘Smart Werken’, waarbij Wonen en Bereikbaarheid randvoorwaarden zijn. Stuurgroep Achterhoek2020, Regio Achterhoek en de provincie trekken hierin samen op. De Uitvoeringsagenda dient tevens als basis voor de Gebiedsopgave, een omvangrijk Gelders subsidieprogramma. 

Samenwerking
Het doel is te komen tot een sterke en slagvaardige Achterhoek, die in staat is de huidige en toekomstige opgaven adequaat op te pakken. En die tevens een betrouwbare partner is voor ondernemers, maatschappelijke organisaties, de provincie en andere overheden.

Rol gemeenteraden
Betrokkenheid en inzet van Achterhoekse raadsleden is een cruciale factor voor daadkrachtige samenwerking in de Achterhoek. De gemeenteraden zijn aan zet om vooraf te bepalen welke onderwerpen lokaal blijven en welke regionaal opgepakt worden, en om achteraf te controleren of dit ook goed gebeurd is. 

Informatie
Samenwerkingskracht in de Achterhoek
Doorontwikkeling regionale samenwerking
(memo dat raadsleden in september ontvingen)
Een Achterhoek, zeven gemeenten – Waarom samenwerken?
Doorontwikkeling Regionale Samenwerking – veelgestelde vragen

Meer over regionale samenwerking in Nederland
De verbindende rol van het raadslid in een vitale democratie
Naar een betere wisselwerking tussen gemeenteraden en de bovengemeentelijke samenwerking
Democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden
Afleveringenreeks ‘In de ban van regionale samenwerking’
‘Samenwerking gemeenten bedreigt lokale democratie’

Wat ging vooraf?
In 2015 bezocht het algemeen bestuur alle gemeenteraden om met hen van gedachten te wisselen over bestuurlijke samenwerking en regionale besluitvorming.Ruim zeventig gemeenteraadsleden en zo’n dertig andere belangstellenden kwamen bijeen om te spreken over de wijze waarop raadsleden betrokken willen worden bij regionale besluitvorming. Tevens werd gesproken over een regionaal afsprakenkader voor detailhandel en basismobiliteit. Lees meer

Raadsberichten
In principe informeren wethouders die in het algemeen bestuur zitting hebben hun gemeenteraadsleden over regionale dossiers en ontwikkelingen. De secretaris-directeur van Regio Achterhoek verzendt bovendien zo’n vijf keer per jaar een Bericht aan de gemeenteraden.
De per e-mail verzonden raadsberichten aan Achterhoekse gemeenteraadsleden zijn hieronder te downloaden:

Raadsleden en Achterhoek2020
Tijdens de Achterhoekse raadsledenbijeenkomst in april 2016 zijn onder andere de door gemeenten ingediende zienswijzen op de Uitvoeringsagenda2.0 besproken. Het overzicht daarvan kunt u hier downloaden.
De Uitvoeringsagenda2.0 Achterhoek2020 is in april 2016 vastgesteld door de stuurgroep Achterhoek2020. Het is een aangescherpt en geactualiseerd vervolg op de Uitvoeringsagenda zoals die op 2 juli 2014 is bekrachtigd door de ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden.
Bekijk de Uitvoeringsagenda2.0 Achterhoek2020

In september 2015 kwamen ca veertig raadsleden bijeen in Groenlo waar de strategische focus op Smart Industry werd toegelicht. Raadsleden gingen daarna in gesprek met de Regiegroep Smart Industry en met ondernemers. Lees meer over Smart Industry.

.

@RegioAchterhoek

Regio Achterhoek op Youtube