Raadsleden

Doorontwikkeling regionale samenwerking: ‘De Achterhoek werkt door’
Regio Achterhoek wil de regionale (bestuurlijke) samenwerking een flinke stap verder brengen. Doel is het versterken van de Achterhoek als gebied, economisch maar ook qua leefbaarheid . Op basis van gesprekken en bijeenkomsten met Achterhoekse raadsleden, colleges en secretarissen zijn de wensen, verwachtingen, kansen en mogelijkheden in beeld gebracht. Dat resulteerde in het voorstel De Achterhoek werkt door, gevolgd door De Achterhoek werkt door 2.0 (na aanpassingen begin 2018).
Naast het algemeen bestuur hebben twee klankbordgroepen (één vanuit het bestuur en één vanuit de drie O’s) meegedacht over het voorstel. Ook gedeputeerden Jan Markink en Bea Schouten hebben feedback gegeven.

Raadsronde
Van 5 tot en met 31 oktober 2017 gaf het dagelijks bestuur een toelichting op het voorstel aan alle afzonderlijke gemeenteraden. Bekijk de presentatie waarin het voorstel wordt toegelicht.

Voortraject
Na gesprekken van BMC met collegeleden, griffiers en gemeentesecretarissen vond eind november 2016 een oriënterende radenbijeenkomst plaats, waar raadsleden uit Drechtsteden, U10 en Parkstad Limburg uitleg gaven over de manier waarop deze samenwerkingsverbanden regionale opgaven uitwerken. Op de vervolgbijeenkomst (februari 2017) spraken zo’n zestig Achterhoekse raadsleden intensief met elkaar over de gewenste inhoud van de samenwerking en over de vraag hoe zij hierbij betrokken willen zijn.
Veel raadsleden gaven aan de Achterhoek vooral te zien als één samenhangend gebied waar inwoners, organisaties en bedrijven prettig willen leven en ondernemen. Bereikbaarheid (fysiek en digitaal), ROV, economie/ arbeidsmarkt en duurzaamheid (energietransitie) werden als belangrijke samenwerkingsthema’s genoemd, evenals het ontwikkelen van een langetermijnvisie voor de regio.
Raadsleden gaven aan dat zij ‘aan de voorkant’ betrokken willen worden bij (de hoofdlijnen van) regionale dossiers. Belangrijk is dat er een goede structuur en ‘spelregels’ voor samenwerking komen: wat wel en wat niet samen oppakken, de gelederen gesloten houden en bereidheid tonen om bepaalde zaken los te laten.

In mei 2017 presenteerde BMC een advies: Samenwerkingskracht in de Achterhoek met scenario’s voor regionale samenwerking.
Tijdens de radenbijeenkomst in juni 2017 bespraken ca zestig raadsleden de scenario’s van BMC. In dit voorstel kwamen enkele zaken niet voldoende aan bod, zoals regionale verantwoordelijkheid, democratische legitimatie en politieke vertegenwoordiging. Ook werd gevraagd om voorbeelden uit te werken voor recente/actuele dossiers om de consequentie van (lastige) scenario’s in beeld te brengen. De heer Boumans heeft daarom in de zomer een voorstel voor samenwerking gemaakt: De Achterhoek werkt door. Naar aanleiding van opmerkingen en wijzigingsvoorstellen van raadsleden (o.a. tijdens een raadsledenbijeenkomst in januari 2018) is dit voorstel aangepast: De Achterhoek werkt door 2.0. In april 2018 werd dit voorstel ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraden. Zij besluiten hierover juni 2018.
Lees meer:

Uitgangspunt voor samenwerking
Basis voor samenwerken in de Achterhoek is de Uitvoeringsagenda2.0 die begin 2016 is vastgesteld. De focus van de agenda is ‘Smart Werken’, waarbij Wonen en Bereikbaarheid randvoorwaarden zijn. Stuurgroep Achterhoek2020, Regio Achterhoek en de provincie trekken hierin samen op. De Uitvoeringsagenda dient tevens als basis voor de Gebiedsopgave, een omvangrijk Gelders subsidieprogramma. Het doel is te komen tot een sterke en slagvaardige Achterhoek, die in staat is de huidige en toekomstige opgaven adequaat op te pakken. En die tevens een betrouwbare partner is voor ondernemers, maatschappelijke organisaties, de provincie en andere overheden.

Rol gemeenteraden
Betrokkenheid en inzet van Achterhoekse raadsleden is een cruciale factor voor daadkrachtige samenwerking in de Achterhoek. De gemeenteraden zijn aan zet om vooraf te bepalen welke onderwerpen lokaal blijven en welke regionaal opgepakt worden, en om achteraf te controleren of dit ook goed gebeurd is. 

Raadsberichten
In principe informeren wethouders die in het algemeen bestuur zitting hebben hun gemeenteraadsleden over regionale dossiers en ontwikkelingen. De secretaris-directeur van Regio Achterhoek verzendt bovendien zo’n vijf keer per jaar een Bericht aan de gemeenteraden:

Raadsleden en Achterhoek2020
Tijdens de Achterhoekse raadsledenbijeenkomst in april 2016 zijn de door gemeenten ingediende zienswijzen op de Uitvoeringsagenda2.0 besproken. Het overzicht daarvan kunt u hier downloaden.
De Uitvoeringsagenda2.0 Achterhoek2020 is in april 2016 vastgesteld door de stuurgroep Achterhoek2020. Het is een aangescherpt en geactualiseerd vervolg op de Uitvoeringsagenda zoals die op 2 juli 2014 is bekrachtigd door de ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden.
Bekijk de Uitvoeringsagenda2.0 Achterhoek2020.
In september 2015 kwamen ca veertig raadsleden bijeen in Groenlo waar de strategische focus op Smart Industry werd toegelicht. Raadsleden gingen daarna in gesprek met de Regiegroep Smart Industry en met ondernemers. Lees meer over Smart Industry.

@RegioAchterhoek

Regio Achterhoek op Youtube