Raadsleden

Doorontwikkeling regionale samenwerking

Regio Achterhoek heeft de regionale (bestuurlijke) samenwerking een flinke stap verder gebracht. Begin 2016 heeft het algemeen bestuur besloten om zowel de bestuurlijke samenwerking en besluitvorming als de regionale uitvoeringskracht tegen het licht te houden. Daaruit is het voorstel is De Achterhoek werkt door 2.0 voortgekomen. Dit voorstel gaat uit van een partnersamenwerking tussen overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties in de Achterhoek. Doel is het versterken van de Achterhoek als gebied, economisch maar ook qua leefbaarheid. Dit gebeurt met ingang van september 2018 in een nieuwe vorm, met een Achterhoek Raad, een Achterhoek Board en Thematafels.

Lees meer:

Voortraject
Na gesprekken van BMC met collegeleden, griffiers en gemeentesecretarissen vond eind november 2016 een oriënterende radenbijeenkomst plaats, waar raadsleden uit Drechtsteden, U10 en Parkstad Limburg uitleg gaven over de manier waarop deze samenwerkingsverbanden regionale opgaven uitwerken. Op de vervolgbijeenkomst (februari 2017) spraken zo’n zestig Achterhoekse raadsleden intensief met elkaar over de gewenste inhoud van de samenwerking en over de vraag hoe zij hierbij betrokken willen zijn.
Veel raadsleden gaven aan de Achterhoek vooral te zien als één samenhangend gebied waar inwoners, organisaties en bedrijven prettig willen leven en ondernemen. Bereikbaarheid (fysiek en digitaal), ROV, economie/ arbeidsmarkt en duurzaamheid (energietransitie) werden als belangrijke samenwerkingsthema’s genoemd, evenals het ontwikkelen van een langetermijnvisie voor de regio.
Raadsleden gaven aan dat zij ‘aan de voorkant’ betrokken willen worden bij (de hoofdlijnen van) regionale dossiers. Belangrijk is voor hen dat er een goede structuur en ‘spelregels’ voor samenwerking komen: wat wel en wat niet samen oppakken, de gelederen gesloten houden en bereidheid tonen om bepaalde zaken los te laten.

In mei 2017 presenteerde BMC een advies: Samenwerkingskracht in de Achterhoek met scenario’s voor regionale samenwerking.
Tijdens de radenbijeenkomst in juni 2017 bespraken ca zestig raadsleden de scenario’s van BMC. In dit voorstel kwamen enkele zaken niet voldoende aan bod, zoals regionale verantwoordelijkheid, democratische legitimatie en politieke vertegenwoordiging. Ook werd gevraagd om voorbeelden uit te werken voor recente/actuele dossiers. De heer Boumans presenteerde najaar 2017 een nieuw voorstel voor samenwerking: De Achterhoek werkt door. Naar aanleiding van opmerkingen en wijzigingsvoorstellen is dit voorstel aangepast: De Achterhoek werkt door 2.0.

Op basis van gesprekken en bijeenkomsten met Achterhoekse raadsleden, colleges en secretarissen zijn de wensen, verwachtingen, kansen en mogelijkheden in beeld gebracht. Dat resulteerde in het voorstel De Achterhoek werkt door, gevolgd door De Achterhoek werkt door 2.0 (na aanpassingen begin 2018).
Naast het algemeen bestuur hebben twee klankbordgroepen (één vanuit het bestuur en één vanuit de drie O’s) meegedacht over het voorstel. Ook gedeputeerden Jan Markink en Bea Schouten hebben feedback gegeven.
In juni 2018 stemde een overgrote meerderheid van de Achterhoekse raadsleden (93%) voor het voorstel.

Rol gemeenteraden
Betrokkenheid en inzet van Achterhoekse raadsleden is een cruciale factor voor daadkrachtige samenwerking in de Achterhoek.

Raadsberichten
In principe informeren wethouders die in het algemeen bestuur zitting hebben hun gemeenteraadsleden over regionale dossiers en ontwikkelingen. De secretaris-directeur van Regio Achterhoek verzendt bovendien zo’n vijf keer per jaar een Bericht aan de gemeenteraden:

 

@RegioAchterhoek

Regio Achterhoek op Youtube

Sluiten

Hoe werkt een Thematafel?

Hoe werkt een Thematafel? Daar gebeurt het immers! Daarom starten we met een reeks artikelen over wat de zes Thematafels doen en wat dat oplevert. We beginnen met videoverslagen van de tweede Achterhoekdag op 3 oktober.