Portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder”.

Het portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting (ROV) maakt zich sterk voor het realiseren van de regionale doelstellingen op het gebied van wonen en ruimtelijke ordening. De gemeenten hebben in 2012 de Regionale Structuurvisie en in 2015 is de Regionale Woonagenda 2015-2025 opgesteld. De Woonagenda is tot stand gekomen in samenwerking met de Achterhoekse woningcorporaties (ACo) en de provincie Gelderland. Deze partijen vormen samen de Stuurgroep Regiovisie Wonen die op reguliere basis bij elkaar komt. De gemeenten willen kansen benutten en tegelijkertijd werken aan versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Enerzijds door het bieden van een regionaal kader, waarbinnen ruimte is voor maatwerk op lokaal niveau om kansrijke initiatieven/ontwikkelingen te stimuleren. Niet voor niets gaat de Regionale Structuurvisie uit van de ‘ja, mits’ benadering. Het voorkomen van regels die nieuwe initiatieven tegengaan is belangrijker dan het bedenken van regels om dit te bevorderen. De Regionale Woonagenda heeft als doel dat iedere inwoner in zijn/haar woonwens kan voorzien en te voorkomen dat er op de langere termijn te veel leegstand ontstaat. Door samen te werken en elkaar niet te beconcurreren kan het wonen in de Achterhoek kwantitatief beter worden bediend – voldoende woningen in iedere gemeente – en kwalitatief op een hoger niveau worden gebracht – de juiste woning op de juiste plek. Hiermee versterken we de regio.

Ook hebben de portefeuillehouders ROV twee keer per jaar overleg met de afdelingen Achterhoek en Liemers van Bouwend Nederland. Dan sluiten ook de portefeuillehouders ROV van de Liemerse gemeenten aan. Tot slot vindt ook regulier overleg plaats tussen de portefeuillehouders RO en PLATO (Plattelandsontwikkeling). Bij dit overleg staan onderwerpen als de ontwikkelingen in de agrarische sector, plattelandsvernieuwing, LEADER en de asbestproblematiek op de agenda.

Belangrijke onderwerpen/ projecten:

 • Uitwerking van de Regionale Structuurvisie
 • Regionale Woonagenda 2015-2025, met o.a. de volgende onderdelen:
  • Woningmarktmonitor (jaarlijks)
  • Achterhoeks Woonwensen- en Leefbaarheidonderzoek
  • Terugbrengen plancapaciteit
  • Aanpak kwaliteit woningvoorraad
  • Wonen en zorg
  • Samen Goed Wonen
 • Integrale aanpak van leegstand
  • Project Achterhoeks vastgoed in de etalage
  • Vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) en asbestproblematiek
 • Regionale Omgevingsvisie

Contactpersoon: Janine Geerse, tel. (0314) 32 12 16 

Samenstelling

Ted Kok (voorzitter) Wethouder Aalten
Patricia Hoytink-Roubos Wethouder Berkelland
Arno Spekschoor (plv. voorzitter) Wethouder Bronckhorst
Ingrid Lambregts Wethouder Doetinchem
Vincent van Uem Wethouder Oost Gelre
Henk Hengeveld Wethouder Oude IJsselstreek
Rik Gommers Wethouder Winterswijk

Vergaderdata en agenda’s

2018 Agenda
18 januari Agenda 18 januari
22 februari
26 april
14 juni
20 september
1 november
13 december
2017 Agenda
9 februari  Agenda 9 februari
23 maart  Agenda 23 maart
17 mei  Agenda 17 mei
29 juni  Agenda 29 juni
14 september  Agenda 11 september
2 november  Agenda 2 november
7 december  Agenda 7 december

 

@RegioAchterhoek

Regio Achterhoek op Youtube