Agenda

Geen aankomende evenementen
Ga naar agenda

Europa

Landsdelen: Europese regio’s
Europa kent regio’s op de schaal van landsdelen. Overijssel en Gelderland vormen samen Landsdeel Oost. Samenwerken op landsdeelniveau biedt grote voordelen. Er is een Innovatieprofiel voor Oost-Nederland opgesteld (focus Smart Industry), op basis waarvan Overijssel en Gelderland een gezamenlijke Europese subsidieaanvraag voorbereiden.
Zes hoogleraren uit beide provincies hebben De kracht van Oost-NL in beeld gebracht. Hierin staan de grote opgaven voor Oost-Nederland, die beide provincies inbrengen in de MIRT-meerjarenplanning.

In 2015 hebben Overijssel en Gelderland de Duitslandstrategie Oost-Nederland in procedure gebracht bij de Staten. De provincies zetten vooral in op het bouwen aan duurzame relaties. Jaarlijks organiseert Regio Achterhoek het tweedaags bezoek aan de Open Days van het Comite van de Europese Regio’s. Hieraan neemt een delegatie van ondernemers en bestuurders en maatschappelijke organisaties deel.
Om ook bestuurlijk aan duurzame relaties te bouwen, vindt vanaf 2017 twee keer per jaar een Landräterkonferenz plaats, met vijf Landrärter uit NRWF, twee gedeputeerden (uit Overijssel en Gelderland) en twee portefeuillehouders Grens.

Euregio
De Achterhoek is vertegenwoordigd in de EUREGIO, het samenwerkingsverband van grensregio’s in Oost-Nederland en West-Duitsland. De EUREGIO wil de samenwerking tussen Nederland en Duitsland vereenvoudigen. Alles wat zij doet, heeft in feite maar één doel: de deelregio’s te laten samengroeien tot een geïntegreerde regio die grenzenloos sterk is. Ze is als sinds 1958 actief in de opbouw en de versterking van de structuren en de grensoverschrijdende samenwerking in het Nederlands-Duitse grensgebied. De basis daarvoor is het grensoverschrijdende verbond van 129 Duitse en Nederlandse steden, gemeenten en (Land-)Kreise. In Nederland maken Regio Achterhoek en Regio Twente, de gemeenten Ommen en Hardenberg en de gemeente Coevorden (Drenthe) deel uit van het EUREGIO-gebied.

Projecten
Er is een onderzoek afgerond naar de economische profilering van de Euregio. Samen met de nationale agenda Grensoverschrijdende Samenwerking Economie en Arbeid (2016) geeft dit nieuwe kansen om intensiever samen te werken met Regio Twente. 

Euregioraad
In de Euregioraad zijn twaalf zetels voor de Achterhoek gereserveerd. Er zijn drie ‘Arbeitsgruppen’ (adviescommissies) voor de Euregioraad: Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling, Economie en Arbeidsmarkt en Mozer (Maatschappelijke Ontwikkeling.) Achterhoekse vakportefeuillehouders nemen deel in deze commissies. Daarnaast zijn leden benoemd in de Euregioraad en is de heer Bengevoord lid van het dagelijks bestuur. Alle leden die in de Euregio vertegenwoordigd zijn namens de Achterhoek, bespreken in de commissie Grens de grensoverschrijdende aangelegenheden. De Euregiolanden trekken richten zich met hun lobby op de regeringen in Den Haag, resp. Berlijn.

Commissie Grens
De commissie Grens Achterhoek werkt sinds eind 2017 samen met de commissie Grens Twente. Ze is samengesteld uit de Achterhoekse afgevaardigden in de Euregioraad en de Arbeitsgruppen (commissie) van de in Gronau zetelende Euregio. De Commissie Grens functioneert als platform waar de vergaderingen van de Euregio worden voorbereid. De commissie volgt ook andere ontwikkelingen op het vlak van grensoverschrijdende samenwerking en moedigt zo nodig zelf nieuwe ontwikkelingen aan.

De gemeente Oude-IJsselstreek is tevens lid van de Euregio Rijn-Waal. Om goed op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen aldaar, is een vertegenwoordiger van deze gemeente in de gremia van de Euregio Rijn-Waal ook in onze Commissie Grens vertegenwoordigd.Sluiten

Achterhoekdag – Videoverslagen thematafels

De derde Achterhoekdag heeft plaatsgevonden op 1-11-2018. De Thematafels hebben weer stappen gezet op het gebied van ambitie, visie en projecten. Van elke bijeenkomst is er een kort videoverslag gemaakt. Thematafel Circulaire economie en Energietransitie  Thematafel Mobiliteit en Bereikbaarheid  Thematafel …