Missie & opdracht

Regio Achterhoek is een samenwerkingsverband van zeven Achterhoekse gemeenten. In opdracht van deze gemeenten zetten wij ons in voor hun gedeelde belang. Onze bijdrage voor de Achterhoek met zijn 289.000 inwoners, is het aangaan van uitdagingen op regionale schaal. Terwijl gemeenten zich – vanzelfsprekend – vooral inspannen voor hun eigen inwoners, kijken wij over de gemeentelijke grenzen heen naar de belangen van de regio als geheel en dragen hiervoor verantwoordelijkheid.

Missie & opdracht
Regio Achterhoek zet zich in voor een economisch sterke en aantrekkelijke regio die slim inspeelt op actuele maatschappelijk-economische uitdagingen, zoals de gevolgen van de demografische ontwikkelingen. De zeven aangesloten gemeenten kunnen deze uitdaging veelal niet ieder voor zich aangaan. Een krachtige en vruchtbare bestuurlijke samenwerking in de Achterhoek is daarom gewenst. De opdracht van Regio Achterhoek bestaat vooral  uit belangenbehartiging en stimuleren van samenwerking op regionale, maar ook op grensoverschrijdende schaal. De Regio heeft daarbij een coördinerende en faciliterende rol. Ze vormt de ‘smeerolie’ tussen verschillende partijen en overleggen, zorgt voor de juiste agendering en tijdige informatieoverdracht.

Bestuurlijke samenwerking
Regio Achterhoek versterkt tevens de samenwerking tussen de gemeentebesturen onderling. Dat is hard nodig in tijden van demografische krimp, waarbij soms pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld op het gebied van voorzieningen. De Regio wil daarnaast bereiken dat de gemeenteraden een volwaardige positie hebben bij besluitvorming over de aanpak van regionale opgaven, zodat zij hun invloed effectief kunnen aanwenden.
Onze leidraad is de Uitvoeringsagenda2.0 Achterhoek2020, waarvoor de gemeenten unaniem hebben gekozen, samen met partners uit bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De strategische focus van deze agenda is economisch gericht: het verder brengen van Smart Werken in de Achterhoek. Een aantrekkelijke woonomgeving en uitstekende bereikbaarheid zijn hiervoor randvoorwaarden. Zo bouwen wij aan SmartHub Achterhoek met ‘De Toekomst in de Maak’.

Lees meer over organisatie:
Bestuur
Medewerkers
Financiën

@RegioAchterhoek

Regio Achterhoek op Youtube