Martine Angenent-Rutting

Martine Angenent-Rutting

procesmedewerker duurzame economie & Uitvoeringsagenda Achterhoek2020

 • Uitvoeringsagenda2.0 Achterhoek2020
 • Regiocontract
 • Portefeuillehoudersoverleg Duurzame economie

“Werken bij Regio Achterhoek geeft mij de kans om me in te zetten voor één van de mooiste stukjes van Nederland: de Achterhoek! Een gezonde economie is een belangrijke voorwaarde om de Achterhoek mooi en vitaal te houden. Mijn werkzaamheden bestaan voornamelijk uit adviseren en verbinden op het gebied van duurzame economie. Daarnaast ben ik betrokken bij het vormgeven, uitwerken en realiseren van de Achterhoekse ambities in de Uitvoeringsagenda2.0 Achterhoek2020.”

Jan Barkhuysen

Jan Barkhuysen

medewerker documentaire informatievoorziening

 • Archiefverzoeken
 • Alle zaken m.b.t. documentaire informatievoorziening

“Regio Achterhoek zet zich in voor samenwerking tussen gemeenten, inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven om de Achterhoek, ondanks de bevolkingskrimp, leefbaar te houden. Vaak wordt hierbij gebruik gemaakt van wat in de loop der jaren in het papieren en elektronische geheugen is opgeslagen.
Als medewerker Documentaire Informatievoorziening draag ik eraan bij dat de Regio beleid en de uitvoering daarvan kan verantwoorden aan de hand van eerder genomen besluiten. Op dit moment gebeurt deze gegevensvoorziening nog grotendeels via het papieren archief. In de nabije toekomst kunnen de medewerkers gebruik maken van digitaal opgeslagen documenten. Daardoor kunnen zij hun werkzaamheden aanmerkelijk sneller uitvoeren. Dit zal bijdragen aan het imago van de Regio als dynamische en effectieve organisatie.”

Paul van Dun

Paul van Dun

grensoverschrijdende samenwerking

 • Duitse taal en internationalisering in het onderwijs: Spreek je Buurtaal | Dag van de Buurtaal
 • Samenwerking met Duitsland
 • Secretaris Commissie Grens
 • EUREGIO-Raad
 • EUREGIO-Commissies: Mozer – maatschappelijke ontwikkeling | Duurzame ruimtelijke ontwikkeling | Economie en arbeidsmarkt

” ‘Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt’, stelde filosoof Ludwig Wittgenstein (1889-1951) al. Onze wereld houdt niet op bij de Duitse grens. Daarom is het zo belangrijk dat Achterhoekers de Duitse taal beheersen. Dat is een onontbeerlijke voorwaarde om een echte grensregio te worden waar we de ligging aan de grens volop kunnen benutten. Daar zet ik mij met volle overtuiging voor in.”

Joke Emaus

Joke Emaus

procesmanager externe betrekkingen

 • Grensoverschrijdende samenwerking: EUREGIO, Regio Twente.
 • Lobby Europa/ Duitsland (strategie | Open Days)
 • Subsidies (INTERREG V, EFRO, LEADER)
 • (Overdracht) nazorg stortplaatsen

“Als geboren en getogen Achterhoeker zet ik mij in om de Achterhoek mee te nemen in zich steeds aandienende nieuwe ontwikkelingen. Ik hanteer een procesmatige, resultaatgerichte aanpak in het betrekken van energieke mensen, leggen van relaties en vormen van krachtige coalities met Twente, het Duitse grensgebied en de diverse overheidsinstanties. Zodoende draag ik bij aan een innovatieve Achterhoek, een regio om trots op te zijn. Speciale thema’s waar ik me op dit moment mee bezig houd zijn de uitbouw van de grensoverschrijdende samenwerking, biobased economy/agrofood en de overdracht van de nazorg voor de drie regionale, Achterhoekse stortplaatsen.”

Susan Heimplaetzer

Susan Heimplaetzer

communicatieadviseur

 • Strategisch communicatieadvies
 • Communicatie voor de Achterhoekse lobby
 • Communicatie met gemeenteraden
 • Interviews/ artikelen/ rapportages
 • Perscontacten

“Werken voor Regio Achterhoek is schakelen op veel fronten. Zowel strategisch als in de dagelijkse, hectische praktijk. Mijn doel is dat onze opdrachtgevers, de gemeenten, snappen waarom wij bestaan en wat wij voor hen doen. Dat geldt ook voor ondernemers, maatschappelijke organisaties, inwoners van de Achterhoek en de rest van (bestuurlijk) Nederland. Omdat wij vooral een verbindende rol hebben, is dat een behoorlijk uitdaging. Resultaten zijn lang niet altijd direct zichtbaar. Tussen alle informatie die onze doelgroepen dagelijks te verwerken krijgen, wil ik dat die van ons er positief uitspringt. Dus zorg ik dat we helder communiceren door bijvoorbeeld puntgave (web)teksten en artikelen in vaktijdschriften, prima prints en professionele fotografie. Ik onderhoud contacten met de (regionale) media en probeer onze gunfactor te vergroten. Waar mogelijk adviseer en ondersteun ik ook graag andere partijen op het gebied van communicatie. In de Achterhoek help je elkaar.”

Ineke van de Hel

Ineke van de Hel

bestuurssecretaresse

 • Afspraken/ vergaderdata
 • Informatie

“Als klein kind ben ik samen met mijn ouders, broer en zus in Doetinchem komen wonen en woon er nog steeds met veel plezier.
De Achterhoek is een fijne streek om in te wonen, werken en recreëren.
Sinds 1995 ben ik werkzaam bij (een toen nog grote) Regio Achterhoek, eerst als inval telefoniste/receptioniste en vanaf 2000 als bestuurssecretaresse. Ik heb mijn werk als secretaresse in de afgelopen jaren sterk zien veranderen. Samenwerken tussen de gemeenten en sinds enkele jaren ook tussen maatschappelijke organisaties en ondernemers vind ik erg belangrijk, want op deze manier kunnen we samen de regio landelijk op de kaart zetten.  Met veel plezier ga ik elke dag weer naar mijn werk toe, dat komt zeer zeker door mijn collega’s en fijne werkomgeving.”

Jouke Lavalaye

Jouke Lavalaye

procesmedewerker lobby & economische profilering

Lobby Arnhem/ Den Haag (strategie | organisatie ontmoetingen)
Economische profilering
Regiegroep Smart Industry Achterhoek
Achterhoek2020 Jong

“Regio Achterhoek biedt mij de kans om in triple helix-verband samen te werken met ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden. Daarbij houd ik mij voornamelijk bezig met lobby en economische profilering van de Achterhoek. Ik zet mij in voor een sterke lobby en het optimaliseren van onze contacten met de provincie en het Rijk. Daarnaast adviseer en ondersteun ik de regiegroep Smart Industry Achterhoek. Doel is de Achterhoekse economie te versterken door de kansen die ‘Smart Industry’ biedt aan te grijpen. Ook ben ik projectadviseur van Achterhoek2020 Jong, waarin startende jonge talenten kansen krijgen om hun idee en project verder te ontwikkelen. De afwisseling en het samenwerken met diverse partijen maken mijn werk uitdagend en geven mij energie!”

Bernadette Modderkolk

Bernadette Modderkolk

medewerker financiën

 • Facturen
 • Debiteuren/Crediteuren
 • Betalingen

“De Achterhoek is waar ik geboren en getogen ben. Daarom vind ik het helemaal geweldig dat ik ook nog voor deze Achterhoek mag werken. Ik stel mij graag en met plezier dienstbaar op naar mijn medemens en dit kan ik in mijn functie als medewerker financiën goed gebruiken. Dagelijks zorg ik ervoor dat alle betalingsverkeer in goede banen loopt, zodat de klanten en mijn collega’s tevreden zijn met het resultaat. Kortom, een veelzijdige baan bij een organisatie in de Achterhoek waar ik met plezier werk.”

Diny Nieling

Diny Nieling

medewerker Besluit Woninggebonden Subsidies (één dag per week; afbouwtaak)

 • Besluit Woninggebonden Subsidies

“Ik werk al jarenlang met veel plezier bij Regio Achterhoek en heb me vanaf 1993 hoofdzakelijk beziggehouden met aanvragen van inwoners voor de subsidieregeling Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS). Met deze subsidieregeling werd het eigen woningbezit en de bouw van sociale huurwoningen gestimuleerd in de regio. De werkzaamheden voor het BWS zijn nu nog minimaal, omdat de subsidieverplichtingen bijna volledig zijn uitbetaald. Daarom verricht ik daarnaast ondersteunende taken voor de salarisadministratie.
In verband met de afnemende BWS werkzaamheden werk ik al een aantal jaren gedetacheerd bij de gemeente Doetinchem op de afdeling financiële administratie.”

Wilma Stortelder

Wilma Stortelder

bestuursondersteuner Regio Achterhoek | procesmanager stuurgroep Achterhoek2020

 • Vergaderingen algemeen en dagelijks bestuur
 • Stuurgroep Achterhoek Agenda 2020
 • Intergemeentelijke samenwerking (o.a. raadsleden)

“In 2009 ben ik teruggekomen naar mijn geboortestreek de Achterhoek, om te gaan werken bij Regio Achterhoek. Wat een dynamiek, creativiteit, enthousiasme en doenersmentaliteit kwam ik tegen! Je voelt de energie om ergens samen de schouders onder te zetten. Of het nu de gemeenten zijn, de maatschappelijke organisaties, de bedrijven of de vele verenigingen. In de Achterhoek zoeken we elkaar op! Natuurlijk gaat dat niet zonder slag of stoot en zijn er wrijvingen. Maar zonder wrijving geen glans en dat is wat ik wil bereiken. De Achterhoek glans geven en laten schijnen in Nederland en daarbuiten. Dat we met z’n allen trots zijn op de mooie, dynamische Achterhoek.”

Saar Veneman

Saar Veneman

secretaris-directeur a.i.

 • Algemeen en dagelijks bestuur
 • Personeel
 • Regiegroep Smart Industry

Mijn eerste weken als secretaris hebben me bevestigd in het  beeld dat ik van Regio Achterhoek en haar samenwerkingspartners had. Er gebeurt ontzettend veel, veel meer dan iedereen weet, en er wordt hard en professioneel gewerkt om de Achterhoek de krachtige regio te houden die ze nu is. Inhoudelijk ligt er een mooi en relevant programma, waar we samen met ondernemers, maatschappelijke organisaties en provincie hard aan werken en in geloven. De focus op Smart Werken zorgt voor een vliegwiel naar onder andere het aantrekken van jonge mensen, mooie traineeprogramma’s en opleidingsmogelijkheden. Het komende half jaar zal ik mijn energie inzetten om te doen wat we in de Uitvoeringsagenda afgesproken hebben. Lobby en grensoverschrijdende samenwerking hebben daarbij vanzelfsprekend onze speciale aandacht. We zullen zeker ook laten zien welke resultaten we behalen!

Arjan Wagenmans

Arjan Wagenmans

communicatiemedewerker

 • Websites Regio Achterhoek | Achterhoek2020
 • Sociale media
 • Perscontacten
 • Huisstijl
 • Samen Goed Wonen (communicatie)
 • Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit

“Communicatie is als smeerolie. Te weinig, slechte of zelfs geen communicatie en de raderen binnen een organisatie lopen vast! Als communicatiemedewerker bij Regio Achterhoek zie ik mezelf als het oliemannetje. Mijn expertise zet ik in om collega’s, bestuurders en samenwerkingspartners te adviseren over de beste strategie, vorm en inhoud om de gewenste boodschap over te brengen, zowel in- als extern. Zodra de boodschap klaar is, stuur ik deze meestal via verschillende communicatiekanalen de wereld in. Mijn doel is zoveel mogelijk mensen te laten zien, horen en ervaren wat voor een mooie, innovatieve en krachtige regio de Achterhoek is. De bescheidenheid die deze regio zo eigen is laten varen en trots tonen wat wij hier allemaal bereiken door samen te werken!”

“However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results.”
–  Winston Churchill

Esther van Zuuk

Esther van Zuuk

beleidsmedewerker financiën

 • Begroting
 • Jaarrekening
 • Bestuursrapportages

“De Regio zet zich in voor het behoud van een economisch sterke en vitale regio en daarvoor zijn goede randvoorwaarden nodig. Om er voor te zorgen dat mijn collega’s de inhoudelijke onderwerpen op een rechtmatige wijze kunnen uitvoeren zorg ik ervoor dat de planning- en controlcyclus goed verloopt; dat gemeenten op tijd begroting, jaarrekening en tussentijdse rapportages vaststellen. Daarnaast ondersteun ik bij aanvraag en verantwoording van diverse subsidies, zowel Europees als provinciaal. Ik vind het een uitdaging om steeds opnieuw alles weer cijfermatig sluitend te krijgen.”

Sluiten

Achterhoekdag – Videoverslagen thematafels

De derde Achterhoekdag heeft plaatsgevonden op 1-11-2018. De Thematafels hebben weer stappen gezet op het gebied van ambitie, visie en projecten. Van elke bijeenkomst is er een kort videoverslag gemaakt. Thematafel Circulaire economie en Energietransitie  Thematafel Mobiliteit en Bereikbaarheid  Thematafel …