Missie & opdracht

Regio Achterhoek is een samenwerkingsverband van zeven Achterhoekse gemeenten. In opdracht van deze gemeenten zetten wij ons in voor hun gedeelde belang. Onze bijdrage voor de Achterhoek met zijn 289.000 inwoners, is het aangaan van uitdagingen op regionale schaal. Terwijl gemeenten zich – vanzelfsprekend – vooral inspannen voor hun eigen inwoners, kijken wij over de gemeentelijke grenzen heen naar de belangen van de regio als geheel en dragen hiervoor verantwoordelijkheid.

Missie & opdracht
Regio Achterhoek zet zich in voor een economisch sterke en aantrekkelijke regio die slim inspeelt op actuele maatschappelijk-economische uitdagingen, zoals de gevolgen van de demografische ontwikkelingen. De zeven aangesloten gemeenten kunnen deze uitdaging veelal niet ieder voor zich aangaan. Een krachtige en vruchtbare bestuurlijke samenwerking in de Achterhoek is daarom gewenst. De opdracht van Regio Achterhoek bestaat vooral  uit belangenbehartiging en stimuleren van samenwerking op regionale, maar ook op grensoverschrijdende schaal. De Regio heeft daarbij een coördinerende en faciliterende rol. Ze vormt de ‘smeerolie’ tussen verschillende partijen en overleggen, zorgt voor de juiste agendering en tijdige informatieoverdracht.

Bestuurlijke samenwerking
Regio Achterhoek versterkt tevens de samenwerking tussen de gemeentebesturen onderling. Dat  is hard nodig in tijden van demografische krimp, waarbij soms pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld op het gebied van voorzieningen. De Regio wil daarnaast bereiken dat de gemeenteraden een volwaardige positie hebben bij besluitvorming over de aanpak van regionale opgaven, zodat zij hun invloed effectief kunnen aanwenden. Samen met andere partners (bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties)voeren wij de Uitvoeringsagenda2.0 Achterhoek2020 uit. De strategische focus van deze agenda is een krachtige keuze voor het verder brengen van Smart Werken in de Achterhoek. De typisch Achterhoekse kwaliteiten: innovatiedrang, vakmanschap en naoberschap sluiten hier naadloos op aan, Een geode woonomgeving en uitstekende bereikbaarheid zijn randvoorwaarden voor het verder ontwikkelen van Smart Werken. Daarom zetten wij ons als overheid vooral in op de thema’s Wonen en Bereikbaarheid.  Zo werken wij aan een coöperatieve regio die nieuwe, onverwachte oplossingen ontwikkelt en toepast.

Lees meer over organisatie:
Bestuur
Medewerkers
Financiën@RegioAchterhoek

Regio Achterhoek op Youtube

Sluiten

Nieuwe samenwerking Achterhoek van start

De Achterhoek intensiveert de samenwerking tussen overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Doel is een krachtige regio die snel en besluitvaardig samenwerkt om de Achterhoek (economisch) sterk te houden. Dat gebeurt aan de hand van de Agenda2030. Die is in de maak. De voorlopige naam van de samenwerking is Achterhoek2030.