Agenda

Geen aankomende evenementen
Ga naar agenda

Lobbythema’s: Werken, Wonen, Bereikbaarheid

1 Werken
De Achterhoek heeft de wereld veel te bieden, waaronder onze hoogwaardige en innovatieve (maak)industrie. Om de regionale economie substantieel te versterken, willen we de principes van Smart Industry in zoveel mogelijk sectoren doorvoeren. We vragen het Rijk en de provincie Gelderland deze ambitie te ondersteunen door samen met ons de randvoorwaarden hiervoor te creëren: een regio waar het goed wonen & leven is en die zowel fysiek als digitaal uitstekend bereikbaar is. De ambities voor Smart Werken staan in de Uitvoeringsagenda2.0 Achterhoek2020 en in het Masterplan SmartHub (binnenkort te vinden op deze site).

2 Wonen
Een aantrekkelijk woon- en leefmilieu, een gezonde leefomgeving en een mooi landschap vormen belangrijke factoren voor mensen om in hun omgeving te blijven wonen en voor bedrijven om zich te vestigen. Er zijn drie opgaven: de kwaliteit van bestaande woningen vergroten, leegstaand vastgoed voorkomen en voorzieningen op een uitstekend peil & goed bereikbaar houden. Daarnaast is er aandacht voor het ontwikkelen van nieuwe instrumenten, monitoring en onderzoek.
Wij vragen Rijk en provincie om ons daarbij te ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld door aanpassingen in de regelgeving op het gebied van bouwen en slopen.

– Regionale Woonagenda
In 2015 hebben zeven gemeenten de Regionale Woonagenda 2015-2025 vastgesteld en is gewerkt aan een uitvoeringsprogramma. De Regio heeft onder de noemer ‘Samen Goed Wonen’ samen met de kennismakelaar Wonen van Achterhoek2020 onder andere een uitvraag (met bijbehorende bijeenkomsten) georganiseerd.

-Wonen en Zorg
In 2014 heeft de Achterhoek de experimentstatus toegewezen gekregen in het kader van de twee ronde van het Experimentenprogramma Bevolkingsdaling van het ministerie van Binnenlandse Zaken/ Platform31. In de Achterhoek zijn in 2015 twee experimenten uitgevoerd rond het thema Wonen en Zorg. De Regio heeft uren ingezet ter begeleiding van de experimenten en de eindrapportage geschreven.

3 Bereikbaarheid
Een belangrijk instrument voor succesvolle economische clusterontwikkeling is het optimaliseren van fysieke vestigingsvoorwaarden. Hieronder vallen voorzieningen op het gebied van infrastructuur, openbaar vervoer en bedrijventerreinen. Er zijn programma’s en projecten op het gebied van:

Fysieke infrastructuur – bovenlokale infrastructuur
Doel is het verkorten van de reistijd van en naar economische centra en hoger onderwijs in de omgeving van de Achterhoek. Belangrijkste inzet is dubbelspoor Doetinchem-Arnhem en de tweede fase N18

Fysieke infrastructuur –fijnmazige bereikbaarheid
Met het project Basismobiliteit wil de Achterhoek vervoersvoorzieningen realiseren waarbij iedere inwoner zich zelfstandig en tegen een redelijk tarief kan verplaatsen.

Digitale infrastructuur – glasvezel
Doelstelling is een optimale en voldoende toekomstgerichte digitale ontsluiting van het buitengebied.

We vragen Rijk en provincie om ons te ondersteunen bij deze opgaven, onder andere door aanpassingen in de regelgeving op het gebied van internetvoorzieningen en door aanleg en verbetering van wegen zoals de N18 /A18 en van het spoor.

Lobbyonderwerpen voor Wonen en Bereikbaarheid staan in de Samenwerkingsagenda Achterhoek-Rijk

Meer weten?
Neem contact op met Procesmedewerker Lobby & economische Profilering Marit Maglio-Rijke, (0314)32 12 14 of met procesmedewerker Wonen & lobby Janine Geerse,  (0314) 32 12 16.Sluiten

Achterhoekdag – Videoverslagen thematafels

De derde Achterhoekdag heeft plaatsgevonden op 1-11-2018. De Thematafels hebben weer stappen gezet op het gebied van ambitie, visie en projecten. Van elke bijeenkomst is er een kort videoverslag gemaakt. Thematafel Circulaire economie en Energietransitie  Thematafel Mobiliteit en Bereikbaarheid  Thematafel …