Agenda

Geen aankomende evenementen
Ga naar agenda

Lobby: Achterhoekse ambities

Om de Achterhoek vitaal te houden zijn forse investeringen en experimenteerruimte nodig in de wet- en regelgeving. Regio Achterhoek is met het oog daarop belangenbehartiger voor de gemeenten bij partners als provincie, Rijk en Europa. De Regio coördineert de lobbyagenda en regionale subsidieaanvragen voor de gemeenten. De lobbyboodschap luidt:

De Achterhoek is de fase van ontkenning van de krimp voorbij. Overheid, organisaties, ondernemers en inwoners zetten zich gezamenlijk in om hun regio economisch vitaal en leefbaar te houden. De Uitvoeringsagenda2.0 Achterhoek 2020 is daarbij leidend en het draaiende houden van de economie heeft prioriteit. De Achterhoek heeft Nederland veel te bieden: een actieve regio waar het bruist van innovatiekracht en waar het bovendien goed & ruim wonen en leven is. Provincie, Rijk en Europa kunnen ons daarbij op enkele belangrijke punten extra in onze kracht zetten door (financiële) ondersteuning en het aanpassen van belemmerende regelgeving.

Onze actieve en volhardende lobby heeft er onder andere toe geleid dat het kabinet de Achterhoek heeft aangewezen als krimpregio. Daardoor ontvangen wij van 2016 tot 2020 jaarlijks een miljoen euro uit het Krimpfonds.

Werkbezoeken en Lobbybijeenkomsten
Regio Achterhoek stelt jaarlijks een lobbyagenda op en organiseert bijeenkomsten en werkbezoeken met Statenleden, gedeputeerden, Tweede Kamerleden en ministers. De medewerkers onderhouden daarvoor structurele contacten. Ze volgen de agenda’s van de Staten en de Kamer en beoordelen wanneer het zinvol is om aanwezig te zijn of in te spreken.

Samenwerkingsagenda Achterhoek – Rijk
De Achterhoek heeft in 2015 als eerste Nederlandse krimpregio de Samenwerkingsagenda Achterhoek-Rijk overhandigd aan Minister Blok als input voor het Actieplan Bevolkingsdaling van het RijkHierin staan de concrete opgaven, gerelateerd aan demografische ontwikkelingen, waarbij ondersteuning van het Rijk gewenst is. De Achterhoekse lobby focust zich op de drie thema’s Werken, Wonen en Bereikbaarheid van de Uitvoeringsagenda2.0 Achterhoek2020.
Lees meer over de drie lobbythema’s.

Gezamenlijke lobby krimpregio’s
Regio Achterhoek trekt sinds 2015 samen op met vier ‘krimpprovincies’. We willen bereiken dat het Actieplan Bevolkingsdaling van het Rijk in 2017 voldoende ondersteuning en handvatten biedt om te kunnen anticiperen op de gevolgen van de demografische ontwikkelingen. In 2016 trekken de krimpregio’s met het Position paper Nederland in Balans gezamenlijk op in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017.

Gebiedsopgave provincie
De provinciale Gebiedsopgave is een omvangrijk subsidieprogramma (negentig miljoen euro, bestemd voor de zes Gelderse regio’s). De Uitvoeringsagenda2.0 vormt de input voor de Gebiedsopgave Achterhoek.

Het gezicht van de Achterhoekse lobby
Annemieke Traag, voorzitter Regio Achterhoek), Marianne Besselink, burgemeester van Bronckhorst en Joost van Oostrum, burgemeester van Berkelland vormen samen het Achterhoeks bestuurlijk lobbyteam. Hun motto: “Lobby voor Achterhoekse ambities doen we samen!”

Meer weten?
Neem contact op met procesmedewerker Lobby & economische Profilering Jouke Lavalaye, +316 – 55371819  of met procesmedewerker Wonen & lobby Janine Geerse, +31 314 32 12 16.@RegioAchterhoek

Regio Achterhoek op Youtube