Agenda

Geen aankomende evenementen
Ga naar agenda

Lobby: Achterhoekse ambities

Om de Achterhoek vitaal te houden zijn forse investeringen en experimenteerruimte nodig in de wet- en regelgeving. Regio Achterhoek is met het oog daarop belangenbehartiger voor de gemeenten bij partners als provincie, Rijk en Europa. De Regio coördineert de lobbyagenda en regionale subsidieaanvragen voor de gemeenten. De lobbyboodschap luidt:

De Achterhoek is de fase van ontkenning van de krimp voorbij. Overheid, organisaties, ondernemers en inwoners zetten zich gezamenlijk in om hun regio economisch vitaal en leefbaar te houden. Het draaiende houden van de economie heeft prioriteit. De Achterhoek heeft Nederland veel te bieden: een actieve regio waar het bruist van innovatiekracht en waar het bovendien goed & ruim wonen en leven is. Provincie, Rijk en Europa kunnen ons daarbij op enkele belangrijke punten extra in onze kracht zetten door (financiële) ondersteuning en het aanpassen van belemmerende regelgeving.

Onze actieve en volhardende lobby heeft er onder andere toe geleid dat het kabinet de Achterhoek heeft aangewezen als krimpregio. Daardoor ontvangen wij van 2016 tot 2020 jaarlijks een miljoen euro uit het Krimpfonds.

Werkbezoeken en Lobbybijeenkomsten
Regio Achterhoek stelt jaarlijks een lobbyagenda op en organiseert bijeenkomsten en werkbezoeken met Statenleden, gedeputeerden, Tweede Kamerleden en ministers. De medewerkers onderhouden daarvoor structurele contacten. Ze volgen de agenda’s van de Staten en de Kamer en beoordelen wanneer het zinvol is om aanwezig te zijn of in te spreken.

Gezamenlijke lobby krimpregio’s
Regio Achterhoek trekt sinds 2015 samen op met vier ‘krimpprovincies’. We willen bereiken dat het Actieplan Bevolkingsdaling van het Rijk in 2017 voldoende ondersteuning en handvatten biedt om te kunnen anticiperen op de gevolgen van de demografische ontwikkelingen. In 2016 trokken de krimpregio’s met het Position paper Nederland in Balans gezamenlijk op in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017.

Meer weten?
Neem contact op met procesmedewerker Lobby & economische Profilering Jouke Lavalaye, +316 – 55371819.Sluiten

Achterhoekdag – Videoverslagen thematafels

De derde Achterhoekdag heeft plaatsgevonden op 1-11-2018. De Thematafels hebben weer stappen gezet op het gebied van ambitie, visie en projecten. Van elke bijeenkomst is er een kort videoverslag gemaakt. Thematafel Circulaire economie en Energietransitie  Thematafel Mobiliteit en Bereikbaarheid  Thematafel …