Agenda

Geen aankomende evenementen
Ga naar agenda

Achterhoek 2020

De Achterhoek kent sinds 2009 de brede samenwerkingsbeweging Achterhoek 2020 tussen overheid, ondernemingen en maatschappelijke organisaties. Samen hebben zij een agenda opgesteld met gemeentegrensoverstijgende projecten op het gebied van Werken, Wonen en Bereikbaarheid. Regio Achterhoek coördineert en faciliteert deze samenwerking, zorgt ervoor dat de inbreng vanuit de gemeenten afgestemd en adequaat is en levert ondersteuning aan de stuurgroep Achterhoek2020. De Regio zorgt voor verbindingen tussen diverse bestuurlijke gremia en maatschappelijke partners om samenwerking en afstemming te stimuleren.

Bestuurlijke vertegenwoordiging
Regio Achterhoek vertegenwoordigt de zeven gemeenten in Achterhoek2020. Wethouders mevrouw Frank en de heer Drenth hebben namens de overheid zitting in de stuurgroep Achterhoek 2020. Regio Achterhoek biedt ambtelijke ondersteuning en is de schakel tussen stuurgroep en algemeen bestuur.

Uitvoeringsagenda2.0 Achterhoek2020
Regio Achterhoek heeft de keuze voor een strategische focus op ‘Smart Industry’/ ‘Smart Werken’ inhoudelijk laten onderbouwen en een coördinerende rol vervuld bij het opstellen van de Uitvoeringsagenda2.0 Achterhoek2020, in overleg met de portefeuillehoudersoverleggen, kennismakelaars en andere stakeholders zoals de Regiegroep Smart Industry, Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt, Achterhoek2020 Jong en AGEM.
De agenda vormt de inbreng voor de provinciale Gebiedsopgave Achterhoek en andere subsidieprogramma’s. Daarnaast is de agenda natuurlijk een uitnodiging aan alle andere partners van de Achterhoek om mee te doen.

Regio Achterhoek ondersteunt de stuurgroep Achterhoek 2020
Naast een bescheiden financiële bijdrage van de gemeenten leveren de gemeenten (via Regio Achterhoek) de secretaris voor de stuurgroep. Deze legt verbindingen tussen kennismakelaars, drie O’s en stuurgroepleden en zorgt ervoor dat projectinitiatieven op de juiste tafel besproken worden. Daarnaast verzorgt Regio Achterhoek de communicatie en secretariële en ambtelijke ondersteuning voor de stuurgroep.

Achterhoek2020 Jong
Achterhoek2020 Jong is een bundeling van jongereninitiatieven in de Achterhoek, die op meerdere manieren samenwerken om de regio aantrekkelijk te maken en te houden voor jongeren en is tevens sparring partner voor de stuurgroep Achterhoek2020. In 2015 voerde Achterhoek2020 Jong een aantal projecten uit. Regio Achterhoek ondersteunde hierbij en was penvoerder voor de financiering. Zie ook www.talententuinachterhoek.nl

Regiobarometer
Regio Achterhoek stelde in 2015 de eerste Regiobarometer op, een compact document met een schat aan kwantitatieve gegevens over de thema’s van de Achterhoek Agenda 2020: Werken, Wonen, Bereikbaarheid. De Regiobarometer wordt jaarlijks geactualiseerd.

Hoe is Achterhoek 2020 ontstaan?
De samenwerking tussen overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties ontstond in 2009 spontaan toen de economische crisis zich aandiende. Via het “Aanvalsplan Achterhoek’, later de Achterhoek Agenda 2020, vanaf zomer 2016 de Uitvoeringsagenda2.0 Achterhoek 2020, werken Achterhoekse partners samen. Ook provincie Gelderland en het Rijk hebben zich vanaf het begin betrokken partners getoond. Al snel werd duidelijk dat de bevolkingskrimp* de volgende grote uitdaging voor de Achterhoek zou vormen. Daarom zijn Werken, Wonen en Bereikbaarheid de drie hoofdthema’s van de agenda.

* 11% bevolkingsdaling en 3% huishoudensdaling tot 2040; 21% daling van de instroom basisonderwijs tot 2030; ontgroening en vergrijzing (in 2035 is 32% van de bevolking ouder dan 65 jaar).

Meer informatie? Neem contact op met procesmanager Achterhoek2020, Wilma Stortelder, (0314) 32 12 42.@RegioAchterhoek

Regio Achterhoek op Youtube